Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου

Registrazione Utente

dello Studente
Login come un altro utente:
certificazione tramite LDAP
Σύνδεση μέσω sso.ionio.gr
dell'Insegnante
Richiesta di un Nuovo Conto with:
certificazione tramite LDAP
Σύνδεση μέσω sso.ionio.gr