Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου

Inscription d'utilisateur

de l'Étudiant
Se connecter avec un autre compte:
authentification via LDAP
Σύνδεση μέσω sso.ionio.gr
de l'Enseignant
Demander un nouveau compte with:
authentification via LDAP
Σύνδεση μέσω sso.ionio.gr