Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου

User Registration

Student
Login as a different user:
using an LDAP account
Σύνδεση μέσω sso.ionio.gr
Teacher
New Account Request  with:
using an LDAP account
Σύνδεση μέσω sso.ionio.gr