Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου

User Registration

Student
Login as a different user:
using an LDAP account
σύνδεση μέσω sso.teiion.gr
Teacher
New Account Request  with:
using an LDAP account
σύνδεση μέσω sso.teiion.gr