Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου

Εγγραφή

Εκπαιδευόμενου (Φοιτητές)
Σύνδεση με άλλο λογαριασμό:
Πιστοποίηση μέσω LDAP
Εκπαιδευτή (Καθηγητές)
Αίτηση Νέου Λογαριασμού με:
Πιστοποίηση μέσω LDAP