Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου

Εγγραφή

Εκπαιδευόμενου
Σύνδεση με άλλο λογαριασμό:
Πιστοποίηση μέσω LDAP
σύνδεση μέσω sso.teiion.gr
Εκπαιδευτή
Αίτηση Νέου Λογαριασμού με:
Πιστοποίηση μέσω LDAP
σύνδεση μέσω sso.teiion.gr