ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ

MARIETTA MINWTOU

Περιγραφή

Βασική ορολογία της Επιστήμης της Αρχειονομίας 

- Αρχειονομία 

- Αρχείο 

- Αρχειονόμος 

- Αρχειακός δεσμός 

- Αρχή των τριών ηλικιών 

- Αρχειακές εργασίες 

   Πρόσκτηση 

   Ταξινόμηση 

   Περιγραφή 

   Ευρετηρίαση 

   Διατήρηση / Συντήρηση 

   Προβολή και χρήση των αρχείων 

 

Εθνικό Αρχειακό Σύστημα 

Γενικά Αρχεία του Κράτους 

 

Ισχύον νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα

 

Ημερολόγιο