Μάρκετινγκ Έντυπων & Ψηφιακών Μέσων (DSE106)

ANARGYROS KOYMPARELIS

Περιγραφή

Το μάθημα εξειδικεύει τις αρχές του Μάρκετινγκ στα παραδοσιακά και τα ψηφιακά ΜΜΕ εξετάζοντας τις ιδιατερότητες των μεν και των δε. Πιο συγκεκριμένα, το μάθημα εστιάζεται τόσο στο περιεχόμενο των έντυπων όσο και των ηλεκτρονικών μέσων (εφημερίδες, περιοδικά, τηλεόραση και ραδιόφωνο) όσο και σε αυτό των ψηφιακών μέσων (οπτικο-ακουστικά και ψηφιακά μέσα).

Ενότητες

Το μάθημα εξειδικεύει τις αρχές του Μάρκετινγκ στα παραδοσιακά και τα ψηφιακά ΜΜΕ εξετάζοντας διάφορα είδη μέσων μαζικής ενημέρωσης και τις ιδιαιτερότητές τους. Προς τούτο, το μάθημα εστιάζεται τόσο στο περιεχόμενο των έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων (εφημερίδες, περιοδικά, τηλεόραση και ραδιόφωνο), όσο και σε αυτό των ψηφιακών μέσων (οπτικο-ακουστικά και ψηφιακά μέσα).

Έτσι, είτε στο επίπεδο της λειτουργίας του μέσου είτε σε αυτό του προϊόντος (έντυπη ή ψηφιακή μορφή) και του περιεχομένου του, το μάθημα επιδιώκει τη σύνδεση του έργου των παραδοσιακών και ψηφιακών ΜΜΕ με τα επιμέρους κοινά τους.

Στο πλαίσιο αυτό, το μάθημα αντιλαμβάνεται τη σχέση του παραγωγού και του χρήστη της μαζικής επικοινωνίας ως μια σχέση διαλεκτική που συναντιέται και διαμορφώνεται από το περιεχόμενο και τη μορφή του μέσου αναζητώντας σε αυτά την αριστοποίηση της σύνθεσης και της χρήσης τους. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο, θέματα όπως: ύλη κειμένων, εκπομπές αλλά και πρόσθετα προϊόντα (δώρα) των εφημερίδων και των περιοδικών γίνονται αντικείμενα μελέτης που εξηγούν την λειτουργία των συγκεκεριμένων ΜΜΕ αλλά και τη σχέση τους με τα εκάστοτε κοινά στόχος.

Στην ίδια λογική αναλύονται μέθοδοι προβολής των επιχειρήσεων ΜΜΕ και του περιεχομένου τους, αλλά οι σχέσεις με εξωτερικούς παρόχους (και χορηγούς) όπως διαφημιζόμενοι,, διαφημιστικές εταιρίες κ.λπ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα διαλέξεων του μαθήματος έχει ως εξής:

  • Μάρκετινγκ Έντυπων Μέσων - Βασικά θέματα
  • Το Μάρκετινγκ των Έντυπων Μέσων – το παράδειγμα του Πολιτικού Τύπου
  • Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Μάρκετινγκ & Μίγμα Προϊόντων & Υπηρεσιών
  • Η Ιστορία του Πολιτικού Τύπου στην Ελλάδα – Σύνοψη
  • Σύνοψη του Οικονομικού Τύπου της Ελλάδας
  • Σύνοψη Αθλητικού Τύπου της Ελλάδας - Οπαδισμός & Κρίση
  • Οπτική Έποψη του Ελληνικού Περιοδικού Τύπου
  • Η Κριτική Αντιμετώπιση των Έντυπων ΜΜΕ της Ελλάδας
  • Διαδικτυακή Επικοινωνία & Σύγκλιση
  • Μάρκετινγκ Έντυπων Μέσων - Βασικά θέματα

 

Ξενόγλωσσες πηγές

Aaker D, 2009, Strategic Market Management, 9th ed., Willey & sons.

Albarran A.B., Chan-Olmsted, S.M. & Wirth M.O. (Eds.), 2006, Handbook of Media Management and Economics, Mahwah New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers.

Bates Stephen, 1989, If no News, Send Rumors, New York: St. Martin’s Press.

Basil M., 2012, “Coverage of social marketing efforts in the mainstream media”, International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing, 17 (4), σσ. 295-302.

Beam R.A., 1998. “What it means to be a market-oriented newspaper”, Newspaper Research Journal, 19 (3), σσ. 2-20.

Byrnes F., 2003, On-Line Marketing, Director, 57 (1), σσ. 54-56.

Cohen B.C., 1963, The press and foreign policy, Princeton: Princeton University Press.

Czerniawski R., Maloney M., 1999, Creating Brand Loyalty: The management or power positioning and really great advertising, New York, American Management Association.

Fairclough N., 2003, Critical Discourse Analysis (2nd ed.), London: Routledge.

Garraud P., 2010, Agenda/Emergence, στο L. Boussaguet, S. Jacquot, P. Ravinet (Eds.), Dictionnaire des politiques publiques (σσ.58-67), Paris: Sciences Po., σ. 58, στο Κουντούρη Φανή, 2015. Τα δημόσια προβλήματα στην πολιτική ατζέντα (ηλεκτρ. βιβλ.), εκδ. Κάλλιπος.

Gutman Jonathan, “A Means-End Chain Model Based on Consumer Categorization Processes”, Journal of Marketing, Vol. 46, No. 2, 1982, σσ. 60-72.

Kitchen Philip & Proctor Tony, 2002, “Communication in postmodern integrated marketing”, Corporate Communications: An International Journal, Volume 7 (3), σ. 11.

Kotler Philip, 1967, Marketing Management: Analysis, Planning and Control, Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall. 

Kotler P., 2003, Marketing Insights from A to Z, Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

Kotler P., Amstrong G. και Wong V., 1996, The principles of Marketing, Prentice-Hall.

Kottler P., Keller L., 2006, Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ, 12η έκδοση, εκδ. Κλειδάριθμος.

Lai H. J., Liang T. P., & Ku Y. C., 2003, “Customized Internet news services based on customer profiles”, στο Proceedings of the 5th international conference on Electronic commerce, σσ. 225-229, ACM.

Lavine John M. & Wackman Daniel B., 1988, Managing Media Organizations: Effective Leadership of the Media, New York: Longman, σσ. 145-46.

Le Boeuf C., 2006, “A New Marketing Approach for Media Management”, Paper presented at 7thh World Media Economics Conference, Beijing China.

Lombardi D., 2018, “Critical Discourse Analysis of online News Headlines: A Case of the Stoneman Douglas High School Shooting”, διαθέσιμο στο https://bit.ly/2WLsilo.

Nowak G. J., & Phelps J., 1994, “Conceptualizing the integrated marketing communications' phenomenon: An examination of its impact on advertising practices and its implications for advertising research”, Journal of Current Issues & Research in Advertising, 16 (1), σσ. 49-66.

O’Connor J., 2000, “The Definition of the Cultural Industries”, The European Journal of Arts Education, 2(3), σσ. 15-27.

Padioleau J., 1982, L’Etat au concret, Paris:PUF, σ. 25, στο Κουντούρη Φανή, 2015. Τα δημόσια προβλήματα στην πολιτική ατζέντα (ηλεκτρ. βιβλ.), εκδ. Κάλλιπος.

Papathanassopoulos S., 2001, “Media commercialization and journalism in Greece”, European Journal of Communication, 16 (4), σσ. 505-521.

Peirce Charles Sanders, 1898, “Logic as Semiotic: The Theory of Signs”, στο Justus Bucher, ed., Philosophical Writings of Peirce, New York: Dover, 1955.

Picard R.G., 2000a, “Audience Fragmentation and Structural Limits on Media Innovation and Diversity”, σσ. 180–191 στο Cuilenburg van J. και Wurff van der R. (eds), Media & Open Societies: Cultural, Economic and Policy Foundations for Media Openness and Diversity in East and West, Amsterdam: Het Spimhuis

Picard R.G., 2005, “Unique characteristics and business dynamics of media products”, Journal of Media Business Studies, 2 (2), σσ. 61-69.

Picard R.G., 2008, “Shifts in newspaper advertising expenditures and their implications for the future of newspapers”, Journalism Studies, 9 (5), σσ. 704-716.

Porter M., 1985, Competitive Advantage, New York, Free Press.

Rowley J., 1998, “Promotion and marketing communications in the information marketplace”, Library Review, 47 (8), σσ. 383-387.

Saussure Ferdinand de, 1915/1974/1980, Course in General Linguistics, London: Fontana-Collins.

Walker C., Boyd H. & Larreche J., 1996, Marketing Strategy, 2nd ed, Irwin.

Wodak, R., 2009, Critical discourse analysis: history, agenda, theory, and methodology, στο Wodak, R. & Meyer, M. (Eds.), Methods for Critical Discourse Analysis (2nd ed), London: Sage, σσ. 1-33.

Ελληνόγλωσσες πηγές

Δεμερτζής Ν., 2002, Πολιτική Επικοινωνία Διακινδύνευση, Δημοσιότητα, Διαδίκτυο, εκδ. Παπαζήση, σ. 100.

Κουμπαρέλης Α., Σημειώσεις Πολιτικής Επικοινωνίας, διάλεξη 6η, Θεωρίες των Επιδράσεων των ΜΜΕ, διαθέσιμο στο https://bit.ly/2S6TvgL.

Κουμπαρέλης Ανάργυρος, 2016, Οι Διαφημίσεις ως Δείκτες Νοοτροπιών: Μεταβάσεις της Καταναλωτικής Παραστατικής στην Έντυπη Ελληνική Διαφήμιση (1875–2015), Διδακτορική Διατριβή, Καποδιστριακό – ΕΜΜΕ, Κεφάλαια 4 & 5, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)

Κουντούρη Φανή, 2015. Τα δημόσια προβλήματα στην πολιτική ατζέντα (ηλεκτρ. βιβλ.), εκδ. Κάλλιπος.

Λέανδρος Νίκος, Παπαδοπούλου Δήμητρα και Ψύλλα Μαριάννα, “Η «Κρίση» στον Τύπο. Μια θεματική και γλωσσολογική ανάλυση”, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 134-135, Α´- Β´ 2011, σσ.  237-255.            

Phillips Louise και Jorgensen Marianne, 2009, Ανάλυση Λόγου Θεωρία και Μέθοδος, μτφρ. Αλέξανδρος Κιουπκιόλης, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα.

Στάμου Α.Γ., 2014, Η κριτική ανάλυση λόγου: Μελετώντας τον ιδεολογικό ρόλο της γλώσσας, στο Ανάλυση λόγου: Θεωρία και εφαρμογές, Μ. Γεωργαλίδου, Μ. Σηφιανού, Β. Τσάκωνα (επιμ.). Νήσος: Αθήνα, σσ. 149-187.

Τσιλιγιάννης Παναγιώτης, “ΜΜΕ και ο καθορισμός της θεματολογίας του κοινού: Η τρέχουσα θεωρητική συζήτηση”, Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, τ. 13, Απρίλιος 2004, διαθέσιμο στο https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/hpsa/article/view/14733.

Τσουρβάκας Γ., 2012, Μάνατζμεντ Επικοινωνιακών και Πολιτιστικών Οργανισμών. Πλαίσιο, εργαλεία, στρατηγικές, University Studio Press, Θεσσαλονίκη.

Ψυχογιός Δ., 2003, Τα Έντυπα Μέσα Επικοινωνίας - Από τον πηλό στο Δίκτυο, εκδ. Κατσανιώτης, Αθήνα.

 

Ημερολόγιο