Αρχές Μάρκετινγκ (203Υ)

ANARGYROS KOYMPARELIS

Περιγραφή

Το μάθημα «Αρχές Μάρκετινγκ» εισάγει τους φοιτητές/τριες στις τεχνικές διοίκησης προϊόντος (Product – Brand Management), δηλαδή, (α) στον τρόπο με τον οποίο ένα προϊόν διαφοροποιείται, με βάση τα τεχνικά και ποιοτικά του χαρακτηριστικά, από άλλα ομοειδή προϊόντα, (β) την κοστολόγηση προϊόντος και συνεπώς την τιμή του, (γ) τη διάθεσή του στην αγορά και συνεπώς την πρόσβασή του καταναλωτή σε αυτό και (δ) την ανάδειξή του στα ΜΜΕ με σκοπό να γίνει γνωστό στο κοινό.

Ενότητες

Θεωρία: 2 ώρες την εβδομάδα

Ασκήσεις – Πράξεις: 2 ώρες την εβδομάδα

Σύνολο ωρών: 4 ώρες

 

 

            Σκοπός και περιεχόμενο του Μαθήματος  

            Το μάθημα «Αρχές Μάρκετινγκ» εισάγει τους φοιτητές/τριες στις τεχνικές διοίκησης προϊόντος (Product – Brand Management), δηλαδή, (α) στον τρόπο με τον οποίο ένα προϊόν διαφοροποιείται, με βάση τα τεχνικά και ποιοτικά του χαρακτηριστικά, από άλλα ομοειδή προϊόντα, (β) την κοστολόγηση προϊόντος και συνεπώς την τιμή του, (γ) τη διάθεσή του στην αγορά και συνεπώς την πρόσβασή του καταναλωτή σε αυτό και (δ) την ανάδειξή του στα ΜΜΕ με σκοπό να γίνει γνωστό στο κοινό. Πλην αυτών των τεσσάρων περιοχών ευθύνης (τα λεγόμενα “P” του μείγματος μάρκετινγκ: Product, Price, Place, Promotion), η επιστήμη του μάρκετινγκ επικεντρώνεται σε μελέτες που αφορούν την καταναλωτική συμπεριφορά, την καταναλωτική προτίμηση (ανάγκη ή/και επιθυμία), μελέτες οι οποίες βοηθούν τους μάρκετερ να «τμηματοποιούν» το καταναλωτικό κοινό (μικρότερες ομάδες κοινών με διαφορετικές προτιμήσεις και διαφορετικό βαλάντιο) και έτσι να τοποθετούν τα προϊόντα τους στην αγορά («positioning») με τέτοιο τρόπο ώστε να καθίστανται επιθυμητά σε διαφορετικές ομάδες καταναλωτών.

            Σε αυτό ρο πλαίσιο γνώσης, σκοπός του μαθήματος είναι η εκλαΐκευση των βασικών διαδικασιών που διέπουν τη λειτουργία του μάρκετινγκ των επιχειρήσεων. Προς τούτο, στο πλαίσιο των Ασκήσεων-Πράξεων του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να κάνουν μια εργασία (μικρή έρευνα αγοράς) επιλέγοντας ένα είδος προϊόντος (π.χ. ζυμαρικά, κινητά τηλέφωνα, αυτοκίνητα κ.ά.) για το οποίο καταγράψουν την προϊοντική διαφοροποίηση στις τέσσερις περιοχές δράσης (α, β, γ, δ) που αναφέρθηκαν παραπάνω.

           

            Στόχοι του μαθήματος

          Οι στόχοι του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές/τριες:

 • τις βασικές λειτουργίες του μάρκετινγκ και τη συνεισφορά του τμήματος μάρκετινγκ στην οργάνωση και διοίκηση μιας επιχείρησης,.
 • τις ερευνητικές τεχνικές μέσω των οποίων διαμορφώνεται το μείγμα μάρκετινγκ (marketing mix),
 • τα κριτήρια με τα οποία κατηγοριοποιούνται οι καταναλωτές σε επιμέρους ομάδες ενδιαφέροντος – μεθόδους τμηματοποίησης,
 • τις στρατηγικές τοποθέτησης και διαφοροποίησης προϊόντων και υπηρεσιών,
 • τις τεχνικές ανάλυσης και σύνθεσης δεδομένων και πληροφοριών μέσα από τη χρήση των νέων τεχνολογιών.

           

           Προσδοκώμενα αποτελέσματα

           Με την ολοκλήρωση όλων των διαλέξεων οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

 • θέτουν καταστρώνουν ένα σχέδιο μάρκετινγκ με σαφείς εμπορικούς στόχους,
 • διαμορφώνουν μέσα από έρευνα το μείγμα μάρκετινγκ προϊόντος,
 • γνωρίσουν το ανταγωνισμό στο πλαίσιο για αγοράς (προίόντική ποικιλία και διαφοροποίηση)
 • κατανοούν την καταναλωτική συμπεριφορά (ανάγκη) και με βάση αυτή προτείνουν αλλαγές που θα καθιστούν τα προϊόντα τους ανταγωνιστικά.

 

            Αναλυτικό περιεχόμενο του μαθήματος (Ενότητες-Διαλέξεις)

 • Η φιλοσοφία και το Περιβάλλον του Μάρκετινγκ
 • Συμπεριφορά καταναλωτή
 • Μέθοδοι έρευνας αγοράς
 • Διαδικασία τμηματοποίησης, στόχευσης και τοποθέτησης προϊόντος στην αγορά
 • Μείγμα μάρκετινγκ
 • Στρατηγικές διαφοροποίησης προϊόντων και υπηρεσιών
 • Ανάλυση ανταγωνισμού και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
 • Δημιουργία και ανάλυση στρατηγικού σχεδίου μάρκετινγκ
 • Διαμόρφωση και καθορισμός μοναδικής πρότασης πώλησης
 • Παρουσίαση των διαφόρων μορφών μάρκετινγκ (π.χ. λιανικό, υπηρεσιών, ηλεκτρονικό, πολιτικό, τουριστικό, κ.ά.).
 • Ανάλυση περιπτωσιολογικών μελετών του μάρκετινγκ προϊόντων και υπηρεσιών.

       

          Πιο αναλυτικά

         - Σχεδιάζοντας μια Στρατηγική Μάρκετινγκ
         - Αξιολογώντας Ευκαιρίες στο Δυναμικό Περιβάλλον της Αγοράς
         - Εστιάζοντας στη Στρατηγική Μάρκετινγκ με Τμηματοποίηση και Τοποθέτηση
         - Δημογραφικές Παράμετροι των Παγκόσμιων Καταναλωτικών Αγορών
         - Οι Τελικοί Καταναλωτές και η Αγοραστική τους Συμπεριφορά
         - Επιχειρήσεις και Οργανισμοί-Πελάτες: η Αγοραστική τους Συμπεριφορά
         - Βελτιώνοντας τις Αποφάσεις με Πληροφορίες Μάρκετινγκ
         - Στοιχεία Προϊοντικού Σχεδιασμού για Αγαθά και Υπηρεσίες
         - Product Management και Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων
         - Διανομή και Ανάπτυξη Καναλιών
         - Διανομή, Εξυπηρέτηση Πελατών και Logistics (εφοδιαστική αλυσίδα)
         - Οι Λιανέμποροι, οι Χονδρέμποροι και ο Στρατηγικός Σχεδιασμός τους
         - Προώθηση - Εισαγωγή στην Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ
         - Προσωπική Πώληση και Εξυπηρέτηση Πελατών
         - Διαφήμιση, Δημοσιότητα και Προώθηση Πωλήσεων
         - Τιμολόγηση - Στόχοι και Πολιτικές
         - Καθορισμός Τιμής στον Επιχειρηματικό Κόσμο
         - Εφαρμογή και Έλεγχος Σχεδίων Μάρκετινγκ: Εξέλιξη και Επανάσταση

 

        Αξιολόγηση

 • Βαθμός εξέτασης στο τέλος του εξαμήνου: βαρύτητα 70%
 • Βαθμός εργασίας (είναι υποχρεωτική): βαρύτητα 30% 

 

        Υποστηρικτικό υλικό

 • Για όλες τις διαλέξεις υπάρχουν σημειώσεις & σχετικά άρθρα στο e-class.
 • Ανοικτά μαθήματα του διδάσκοντος στο  e-class – βλέπε  http://eclass.teiion.gr/courses/DSE127/

 

            Βιβλιογραφία

Κυριαζόπουλος Π. και Σαμαντά Ε., 2014), Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ: Χθες ‐ Σήμερα ‐ Αύριο, Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα.

Fahy J, & Jobber D., 2014, Principles of Marketing, Kritiki Publishers, Athens.

Kotler P. & Armstrong G. M., 2009, Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ, (9η  εκδ.), εκδ. Επίκεντρο ΑΕ, Θεσσαλονίκη.

Τζωρτζάκης Κ. και Τζωρτζάκη Α., 2002, Αρχές Μάρκετινγκ, εκδ. Rosili Εμπορική, Αθήνα.

Πανηγυράκης Γ. και Σιώμκος Γ., 2005, Μελέτες Περιπτώσεων Μάρκετινγκ, εκδ. Σταμούλη ΑΕ, Αθήνα.

Μάλλιαρης Π., 2012, Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ, (4η έκδ.), εκδ. Σταμούλη, Αθήνα.

Τομάρας Π., 2009, Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ και την Έρευνα Αγοράς, (4η  εκδ.), εκδ. Τομαράς, Αθήνα.

Perreault W., Cannon J., McCarthy, 2011, Μάρκετινγκ: Μια Στρατηγική Προσέγγιση, Broken Hill Publishers Ltd, Αθήνα.

Kotler P., Armstrong G., Saunders J. & Wong V., 2001, Αρχές του Μάρκετινγκ, 2η Ευρωπαϊκή Έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος: Αθήνα.

Τσακλάγκανος Αγγελος, 2000, Βασικές Αρχές του Μάρκετινγκ, Τόμος Α, Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη.

Cannon P. Joseph, McCarthy E. Jerome, Perreault D. William Jr, 2012, Basic MarketingA Marketing Strategy Planning Approach, επιμ. Ν. Παπαβασιλείου, πρόλ. Γ. Αυλωνίτης, Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης.

Ημερολόγιο