Αρχές Επιστήμης Περιβάλλοντος

ARISTOTELIS MARTINIS

Περιγραφή

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η κατανόηση των βασικών αρχών περιβαλλοντικής προστασίας και η ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης των φοιτητών

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

- Να αναγνωρίζει τις βασικές αρχές της οικολογικής επιστήμης και της λειτουργίας των οικοσυστημάτων

- Να γνωρίζει τους σημαντικότερους παράγοντες υποβάθμισης του περιβάλλοντος και τρόπους αντιμετώπισης τους

- Να μπορεί να συνδυάζει τις έννοιες περιβάλλον, οικονομία και κοινωνία μέσα από το πρίσμα της αειφορικής διαχείρισης

Ημερολόγιο