Ιστορία των Επιστημών

MARIOS POULOS

Περιγραφή

Προσδιορισμός βασικών εννοιών του μαθήματος. Οι απαρχές της επιστήμης στην Αρχαία Ελλάδα. Οι επιστήμες κατά τη Βυζαντινή περίοδο. Επιστημονική επανάσταση (17ος αι). Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννηση, Ουμανισμός. Η συμβολή της τυπογραφίας. Κοπέρνικος, Κέπλερ, Γαλιλαίος, Νεύτωνας. Θεωρίες, όργανα μέτρησης, πείραμα. Η εξέλιξη στις επιστήμες του ανθρώπου. Φιλοσοφία της Επιστήμης. Ο ρόλος των πανεπιστημίων. Επιστήμη και τεχνολογία. Τέχνη και επιστήμη. Ηθική της επιστήμης και επιστημονικά όρια. Η εξέλιξη των επιστημών στον ελληνικό χώρο.
Σκοπός αφενός η κατανόηση των ορίων της κάθε επιστήμης και αφετέρου η συνειδητοποίηση της διεπιστημονικότητας στην προσέγγιση των επιστημονικών-κοινωνικών προκλήσεων.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών στο μάθημα ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να γνωρίζει τα κυριότερα σημεία της ιστορικής εξέλιξης των επιστημών, γεγονός που θα του διαμορφώσει επιστημονική αυτοσυνειδησία και ήθος

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις